archiv II. > Archiv III. > Deep MANIAC (report on relational configuration of entity "MAN")
Caferino Juárez

Deep MANIAC (report on relational configuration of entity "MAN")

Některé části textu, který Deep MANIAC nazval „Report o relační konfiguraci entity ČLOVĚK“, jsou nicméně dobře čitelné, jiné se podařilo rekonstruovat. Z MANIACova díla, které je značně rozsáhlé (zhruba 300 stran), přinášíme alespoň krátkou ukázku.

REPORT ON RELATIONAL CONFIGURATION OF ENTITY „MAN“
V extenzivní knihovně dokumentů orientovaných na člověka jako sociální entitu je možné jen zřídka identifikovat cokoli relevantního, jde-li o stav této entity ve století, které se samo označuje (dokazatelně z tzv. mýtických důvodů) číslicí 21, třebaže podle jiného souboru v databázi textových dokumentů jsme našli rovněž označení 2666. Nám se ale přesto podařilo objevit cosi, co může sloužit alespoň jako elementární vodítko analýzy: jde o hypotetické teorie, jejichž předmětem je objekt označovaný buď jako dav, anebo jako masa (Etienne le Bon, Elias Canetti, Hermann Broch). Práce s těmito teoriemi však vyžaduje řadu transformací. Za prvé: společenství či kolektiv není možné projektovat do reálného prostoru (to, co entita sama vnímá jako tělesnost). Komunikace se odehrává převahou ve virtualitě, to jest komplexním časoprostoru, který je imaginární rekonstrukcí reálna jakožto symbolicky zprostředkovaného. Zde pak bezezbytku platí Heisenbergův princip neurčitosti, protože čím přesněji je lidský procesor prostřednictvím externích senzorů schopen určit hodnotu jednoho momentu, tím neurčitější je pro něj druhý. Ví-li, kde je v dané chvíli racionálno, nevnímá v tomto prostoru všude rozptýlené iracionálno, rozdíl mezi působením příčiny a následků a magickým ovlivňováním událostí je lokálně infinitezimální, čím přesnější je zobrazení reality a její mapování, tím neurčitější je její aktuální vnímání. Jinak řečeno: latentní nelogičnost a neredukovatelná inkoherence vedou k nespolehlivosti manifestní kalkulovatelnosti. Tato aktuální nestabilita umožňuje nepředvídatelnou emergenci textů, které instance „kultura“ kategorizuje jako magický realismus, fantasy či nějak jinak a podobně, to jest textů, v nichž nekontrolovatelným způsobem propuká metaforické šílenství a jež jsou patrně adresovány pouze úzké vrstvě zasvěcených entit (obvykle jsou označováni jako „čtenáři“), neboť jsou na základě běžně užívaných kódů nečitelné a ani nám se je zatím nepodařilo dešifrovat. /…/

celý text najdete v čísle